กรรมการที่ปรึกษา

วันที่ 25 พ.ค. 2567

  

นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นางสุจารี  ตัมพวิบูลย์
กรรมการ

                  
      นายจรัสพงศ์  ถาวรสุข                      นายปรีชา  บุญสุวรรณ                       นายจรัสพร  ถาวรสุข
               กรรมการ                             กรรมการ/ผู้อำนวยการ                               กรรมการ

                                                 
                    นางนัยนา  รำไพ                                                            นางสาวรุ่งรัตน์  รำไพ
                        กรรมการ                                                                       กรรมการ

                                           
                        นายวรวุทธิ์  รักษาพราหมณ์                              นางพิรฎา  เทือกสุบรรณ
                                กรรมการ                                             กรรมการ/เลขานุการ