ประวัติโรงเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2567

       

       


        โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดตั้งขึ้นโดย   นางมานิดา การพิศิษฎ์เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496  ตั้งอยู่ที่ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 โดยรับนักเรียนชาย-หญิง

          

         ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 ได้เกิดพายุพัดอาคารเรียนพังไปหลายห้องเรียนเกรงว่าอาคารเรียนที่เหลือจะ   ไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน     จึงได้ย้ายไปก่อสร้างใหม่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 289 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี   โดยได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุลจักรพงศ์   ให้เงินกู้มาก่อสร้าง  เมื่อปี พ.ศ.2501  ได้ขยายชั้นเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2522 ได้เกิดอัคคีภัยจากสถานที่ใกล้เคียงและลุกลามไหม้อาคารเรียนตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเสียหายหมด ในขณะนั้นเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียน ประมาณ 2,000 คน ทางโรงเรียนเห็นว่าถ้าจะก่อสร้างใหม่ในสถานที่เดิม  สถานที่ค่อนข้างคับแคบและไม่เหมาะสม จึงได้ย้ายมาก่อสร้างใหม่ในที่ดินของมูลนิธิสุราษฎร์ศึกษา โดยมีนางกอบกาญจน์ ชัยสงค์ ประธานมูลนิธิฯ ได้อนุเคราะห์ให้เช่าตั้งแต่  ปี พ.ศ.2521  ซึ่งตั้งอยู่ที่  เลขที่ 396/120  หมู่ที่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย   อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 17 ไร่เศษ  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันปัจจุบัน

       โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2-ป.6 มีอาคารเรียน 13 หลัง โรงอาหาร 3 หลัง (ร้านค้า 45 ร้าน)ห้องสมุด 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์3 ห้อง (165เครื่อง)ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง  ห้องสื่ออุปกรณ์ 1 ห้อง  ห้อง-พยาบาล 1  ห้อง  ห้องพักครู 6 ห้อง  ห้องศิลปะ 1 ห้อง  ห้องพละ 1 ห้อง   ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง  ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง  ห้องถ่ายเอกสาร 1 ห้อง   ห้องสื่อทางไกล 1 ห้อง  ห้องเกียรติยศแม่ครู (ห้องประชุม)1 ห้อง

       ปี 2552  ดำเนินการก่อสร้างอาคารแบบ สปช.2/28  4 ชั้น 15 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553

       ปี 2555 ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ แบบ ค.ส.ล.ขนาด 3 ชั้น  แทนอาคารเดิมซึ่งเป็นไม้และมีสภาพชำรุด (บริเวณอาคาร 8 เดิม)