ผู้บริหารปัจจุบัน

วันที่ 25 พ.ค. 2567



นางนัยนา  รำไพ
ผู้รับใบอนุญาต



นายปรีชา  บุญสุวรณ
ผู้อำนวยการ


นางสาวรุ่งรัตน์  รำไพ
ผู้จัดการ

                                          

            นางหทัยรัตน์  ปิ่นโต                                                           นางสาวลัดดาวรรณ  พรัดวิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รองผู้จัดการ                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

 



นางศรีสมร  ยอดระบำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ