งานวิชาการ

วันที่ 25 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประถม ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของคณะกรรมการบริหาร ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556, 2557, 2558 เปรียบเทียบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556, 2557, 2558
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เปรียบเทียบ ปีการศึกษา
2556-2558 และ2559-2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย ปีการศึกษ 2559-2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการประกันคุณภาพภายในฯ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ให้ใช้คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของคณะกรรการบริหาร ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสืออนุมัติใช้แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559