คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2567

  
นางนัยนา  รำไพ
ประธานกรรมการบริหาร

                                                         
             นางเนืองนิตย์  ขวัญเมือง                                                นายชวลิต   สมรักษ์                       
               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      

                                                           
                   นายนิวัฒน์  กู้เขียว                                              นางสาวลัดดาวรรณ  พรัดวิเศษ
              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง                                                   กรรมการผู้แทนครู

                                    
                              นางสาวรุ่งรัตน์  รำไพ                           นายปรีชา  บุญสุวรรณ
                                     กรรมการ                                กรรมการและเลขานุการ