ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ 25 พ.ค. 2567

 

คุณแม่ครูมานิดา  การพิศิษฎ์
ผู้ก่อตั้ง / ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
ตั้งแต่ พ.ศ.2496 - 2547

                                              
          นายรักษ์พล  ดิษฐ์สระ                                                                     นายวิรัช  ถาวรสุข
               ครูใหญ่คนแรก                                                                           ครูใหญ่คนที่ 2
        ตั้งแต่ พ.ศ.2496 - 2501                                                               ตั้งแต่ พ.ศ.2502 - 2547

                                              
          นายสุนทร สุวรรณรัตน์                                                                นางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว
                 ผู้อำนวยการ                                                                              ผู้อำนวยการ
        ตั้งแต่ พ.ศ.2547 - 2557                                                                 ตั้งแต่ พ.ศ.2558 - 2563                                                                               

  

นางนัยนา  รำไพ
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 - 2563
ปัจจุบัน - ผู้รับใบอนุญาต

                                               
           นางสาวรุ่งรัตน์  รำไพ                                                                   นายปรีชา  บุญสุวรรณ
                    ผู้จัดการ                                                                                 ผู้อำนวยการ