การประกวดสื่อการเรียนการสอนในโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 44701

 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ได้กำหนดให้มีการประกวดสื่อการเรียนการสอนในโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดสื่อในวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รายละเอียดดังนี้ ; 1) ระดับอนุบาล เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ (ระดับอนุบาล) 2) ระดับประถมศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารขุนประนุทนรายาสฯ

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง