สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 805
 วันทีี 6 มี.ค. 62 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ เป็นสนามสอบในการสอบวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จัดห้องเรียนเป็นห้องสอบ จำนวน 32 ห้องสอบ ผู้เข้าสอบได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนในเครือข่ายเมือง 1 โดยมี นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานสนามสอบ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง